Všeobecné obchodné podmienky

PHASE TRADING SK s. r. o., so sídlom Selec 276, 913 36 Selec
IČO: 50 094 653
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 32436/R

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Všeobecné obchodné podmienky pre fyzické osoby – nepodnikateľov (ďalej v texte aj ako „VOP“) spoločnosti PHASE TRADING SK s. r. o., so sídlom Selec 276, 913 36 Selec, IČO: 50 094 653 (ďalej v texte aj ako „PHASE“ alebo „Predávajúci“) upravujú podmienky, za akých PHASE v právnom postavení predávajúceho predáva fyzickým osobám – nepodnikateľom v právnom postavení kupujúcich (ďalej v texte aj ako „Kupujúci“) tovar, a to najmä bytové doplnky a ďalší tovar podľa aktuálnej ponuky e-shopu PHASE.
  2. VOP upravujú ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán ako ďalšia časť obsahu kúpnej zmluvy.
 2. UZATVORENIE ZMLUVY

  1. Predaj a kúpa tovaru sa uskutočňuje na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na konkrétnu dodávku tovaru medzi PHASE a Kupujúcim (ďalej v texte spolu aj ako „Zmluvné strany“ a samostatne ako „Zmluvná strana“).
  2. Pred uzatvorením každej kúpnej zmluvy je potrebné, aby Kupujúci vyplnil a odoslal prostredníctvom webového rozhrania (e-shopu) Predávajúceho objednávku (ďalej v texte aj ako „Objednávka“). Akúkoľvek Objednávku je Kupujúci oprávnený najneskôr do 12 hodín bez akéhokoľvek poplatku alebo sankcie prostredníctvom webového rozhrania Predávajúceho stornovať, čím sa Objednávka od počiatku ruší a  kúpna zmluva nie je uzatvorená.
  3. Zaslanie Objednávky Kupujúcim na tovar podľa ponuky v e-shope PHASE sa považuje za akceptáciu návrhu Predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, pričom po uplynutí 12 hodín od zadania Objednávky (lehota počas, ktorej je Objednávku možné stornovať) sa kúpna zmluva na tovar považuje medzi Predávajúcim a Kupujúcim za uzatvorenú, pokiaľ Predávajúci neskôr neoznámi Kupujúcemu, že Objednávku neakceptuje.
  4. Predávajúci je oprávnený odmietnuť akúkoľvek objednávku Kupujúceho, a to aj bez udania dôvodu, avšak je povinný Kupujúceho najneskôr do 7 dní od zadania Objednávky informovať o neakceptovaní Objednávky. V takom prípade sa kúpna zmluva považuje za neuzatvorenú od počiatku.
  5. Všetky položky tovaru sa pre účely kúpnej zmluvy považujú za kupované samostatne za podmienok podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP bez vzájomnej súvislosti, pričom v prípade, ak Kupujúci uplatní nárok z vád tovaru k niektorej položke, odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akýkoľvek iný nárok, kúpna zmluva je vo vzťahu k zvyšným položkám tovaru nedotknutá.
  6. Kupujúci sa zaväzuje vyplatiť za tovar kúpnu cenu uvedenú pri každej jednotlivej položke tovaru (položka „Kúpna cena spolu“ je iba orientačná z dôvodu jednoduchosti).
  7. Osobné údaje poskytnuté Predávajúcemu Kupujúcim pri objednaní tovaru slúžia výlučne pre účely identifikácie pri nákupe a marketingové účely Predávajúceho. osobné údaje Kupujúcich nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov od Predávajúceho, pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Objednávku je možné vykonať taktiež bez registrácie.
 3. DODANIE TOVARU

  1. Termín dodania objednaného tovaru je 10 dní, pokiaľ u konkrétneho tovaru nie je individuálne uvedená dlhšia lehota. Dodacia lehota začne plynúť nasledujúci pracovný deň po tom, čo dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na tovar. V prípade, ak objednaný tovar nie je dočasne na sklade Predávajúceho alebo dodávateľa, Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho informuje a informuje taktiež o predpokladanom termíne dodania. Kupujúci je v takom prípade oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy v časti neskôr dodávaného tovaru odstúpiť.
  2. Predávajúci nemusí splniť termín dodávky, ak nastala dodatočná nemožnosť plnenia na základe prekážky neodvrátiteľnej, nepredvídateľnej a nezávislej na vôli Predávajúceho, a to najmä, nie však výlučne, ak: dodávateľ materiálu či komponentov bez predošlého oznámenia zastavil výrobu, alebo v prípade živelných udalostí a tiež udalosti vedúcej k poškodeniu tovaru počas zabezpečenej prepravy od výrobcu k Predávajúcemu. O okolnostiach brániacich dodávke objednaného tovaru je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať a spoločne dohodnúť nový termín dodávky.
  3. Dodacia lehota je splnená dňom, kedy Predávajúci odošle tovar Kupujúcemu, resp. mu oznámi možnosť osobne prevziať tovar..
  4. Kupujúci je povinný si odobrať tovar do 7 dní odo dňa, kedy bol informovaný, že je sedačka vyrobená a pripravená na sklade k odberu. Pri dlhšom skladovaní sa môže niektorá časť sedacej súpravy zdeformovať (molitan, poťahový materiál), v tomto prípade Predávajúci nemôže uznať oprávnenosť nárokov z vád. Ak si Kupujúci neprevezme tovar do stanovenej doby, bude mu účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 7,00 EUR / deň (suma uvedená s DPH).
  5. Predávajúci vystaví za tovar Kupujúcemu faktúru, príjmový doklad o zaplatení, prípadne doklad z registračnej pokladne. Tieto doklady predloží Kupujúci na preukázanie kúpy tovaru v prípade uplatnenia nárokov z vád.
 4. MOŽNOSTI PLATBY

  1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu rôzne možnosti platby za zakúpený tovar, a to prostredníctvo platby bankovým prevodom, na dobierku, alebo platbu kartou cez zabezpečené platobné brány.
 5. VLASTNÍCKE PRÁVO A ZÁRUKA

  1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho odovzdaním tovaru po zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho odovzdaním tovaru po zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.
  3. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovar dôkladne obhliadnuť a uplatniť prípadné vady, ktoré má tovar v čase prevzatia. Predávajúci neprizná Kupujúcemu nároky z vád tovaru, v prípade, ak Kupujúci zistí alebo ohlási vady neskôr ako bezodkladne po dodaní tovaru.
  4. Predávajúci týmto poskytuje záruku za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť momentom prevzatia tovaru Kupujúcim.
  5. Záruka sa vzťahuje výlučne na vady zistené v záručnej dobe a spôsobené chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje aj na skryté vady na predmete dodávky. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na predmete dodávky po jeho odovzdaní Kupujúcemu. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky poškriabaním a podobne sa nepovažuje za skrytú vadu.
 6. REKLAMÁCIE A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Vady tovaru je Kupujúci povinný neodkladne oznámiť a uplatniť nároky z nich (reklamáciu) spôsobom uvedeným v týchto VOP.
  2. Vadný tovar je potrebné zaslať na adresu sídla Predávajúceho (PHASE TRADING SK s.r.o., Selec 276, 913 36 Selec). Doprava je hradená Predávajúceho. Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom bol prevzatý pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Prosíme Kupujúcich o použití baliaceho papiera či kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý. Predávajúci zašle Kupujúcemu po obdržaní reklamácie a tovaru reklamačný protokol. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný e-mailom, prípadne SMS.
  3. Všetky ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
  4. Kupujúci, ktorý má právne postavenie spotrebiteľa, má právo odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie je potrebné vykonať písomne a zaslať Predávajúcemu. Kupujúci pri odstúpení výslovne, zrozumiteľne a bezpodmienečne uvedie, že odstupuje od zmluvy a uvedenie číslo objednávky, dátum nákupu, popis tovaru vo vzťahu, ku ktorému odstupuje od kúpnej zmluvy (ak predmetom jednej objednávky bolo viacero kusov rovnakého alebo rozličného tovaru) a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
  5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
  6. Ustanovenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci v takom prípade je oprávnený vrátiť Kupujúcemu zníženú kúpnu cenu.
  7. Všetky ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od kúpnej zmluvy sa spravujú ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 7. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie, alebo v prípade, že sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, že Predávajúci takúto žiadosť zamietne, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov (ďalej v texte aj ako „ARS“) podľa zákona č 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Príslušným subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
  2. Kupujúci môže podať návrh subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice.
  3. Kupujúci môže tiež podať Návrh prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk alebo môže použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“), ktorá je dostupná na webovej stránke EÚ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  4. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5,00 EUR vrátane DPH.
 8. DOPRAVA TOVARU

  1. Kupujúci je pri zadávaní objednávky oprávnený vybrať si spôsob dopravy, resp. prevzatia tovaru.
  2. Tovar je možné odobrať osobne na predajniach patriace do skupiny PHASE, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke, a to podľa výberu Kupujúceho. O pripravenosti tovaru na prevzatie bude Kupujúci informovaný zaslaním e-mailu. Tovar je možné prevziať výlučne v otváracích hodinách konkrétnej zvolenej predajne.
  3. Objednaný tovar je možné doručiť taktiež prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskej spoločnosti DHL. Kupujúci je o odoslaní tovaru informovaný zaslaním e-mailu. Doručovanie sa riadi obchodnými podmienkami zvoleného prepravcu.
  4. V prípade doručovania zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DHL je možné dohodnúť si individuálne s prepravcom miesto a čas doručenia tovaru.
 9. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

  1. Všetky podania a oznámenia Zmluvných strán budú uskutočnené písomne (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) a budú zaslané doporučene poštou na adresy Zmluvných strán uvedené na faktúre, pokiaľ Zmluvná strana písomne neoznámi inú adresu na doručovanie písomností alebo jej zmenu druhej Zmluvnej strane a na adresy sídiel uvedené v príslušnom registri dostupnom na internete (pokiaľ sa líšia od adries uvedených na faktúre) a pokiaľ nebolo výslovne Zmluvnou stranou vymienené zasielanie na konkrétnu adresu alebo tieto VOP neustanovujú inak. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti ako nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom, kedy sa nedoručená zásielka vráti odosielateľovi.
 10. ROZHODNÉ PRÁVO

  1. Ustanovenia týchto VOP a jednotlivé kúpne zmluvy uzatvorené podľa týchto VOP sa spravujú zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
  2. Všetky spory vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených na podľa týchto VOP, vrátane sporov o platnosť jednotlivých kúpnych zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP a sporov o platnosť týchto VOP, budú predmetom súdneho konania na miestne a vecne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.
 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených PHASE a Kupujúcim ako časť obsahu týchto zmlúv. Kupujúci bol pred uzatvorením týchto Zmlúv so znením VOP oboznámený.
  2. PHASE je oprávnený jednostranne meniť ustanovenia VOP alebo nahradiť znenie VOP úplne novým dokumentom.
  3. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 01.08.2016 a aplikujú sa na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na základe objednávok, ktoré boli Kupujúcim zadané po nadobudnutí platnosti a účinnosti VOP. Kúpne zmluvy uzatvorené do momentu nadobudnutia účinnosti VOP sa spravujú pôvodnými VOP.
  4. Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení.
  5. Ustanovenia týchto VOP sa neaplikujú na vzťah vzniknutý uzatvorením jednotlivej kúpnej zmluvy iba v prípade, ak Zmluvné strany písomnou dohodou uzatvorenou Zmluvnými stranami výslovne vylúčia aplikáciu niektorého konkrétne uvedeného ustanovenia VOP.